gotowe projekty domów modo
gotowe projekty domów modo

Jak zamówić projekt?

Jak uzyskać pozwolenie na budowę?


Co warto wiedzieć zanim wybierzesz projekt 

Wszystkie

projekty domów

Co zawiera projekt ?

 

Jak należy adaptować projekty domów / zasady adaptacji projektu do działki

 

Jeżeli chcesz abyśmy pomogli Tobie z adaptacją projektu do Twojej działki, napisz do nas. Współpracujemy z wieloma architektami w całym kraju, którzy pomogą Ci we wszystkich formalnościach niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę.

 

Jeżeli masz wątpliwości czy wybrany projekt pasuje do twojej działki i jest zgodny z warunkami zabudowy lub miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, napisz do nas. Wykonamy bezpłatną analizę twojej działki .

 

1. Zasady wykorzystania typowego projektu budowlanego.

 

Zakupiony projekt katalogowy przed złożeniem w właściwym miejscowo organie administracji architektoniczno-budowlanej w celu uzyskania pozwolenia na budowę, powinien zostać uzupełniony o projekt zagospodarowania terenu sporządzony na aktualnej mapie geodezyjnej przeznaczonej do celów projektowych. Należy również dokonać jego adaptacji do lokalnych warunków gruntowych, odpowiednich stref właściwych dla lokalizacji budynku, przystosować do wymagań decyzji o warunkach zabudowy lub planu miejscowego. Ponadto do projektu należy dołączyć, stosownie do potrzeb, oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych, oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą publiczną zgodnie z przepisami o drogach publicznych oraz w zależności od potrzeb dołączyć wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechnicznych warunków posadowienia projektowanego budynku. Projekt zagospodarowania terenu wykonać jako oddzielne opracowanie stanowiące wraz projektem architektoniczno-budowlanym komplet projektu budowlanego (zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego). adaptacja gotowego projektu katalogowego oraz  projekt zagospodarowania terenu może zostać wykonana przez architekta posiadającego uprawnienia architektoniczno-budowlane oraz aktualne zaświadczenie z odpowiedniej izby zawodowej. Osoba taka jest uważana za projektanta danego obiektu, w świetle art. 20 prawa budowlanego i w związku z tym przejmuje wszystkie wynikające z ustawy obowiązki i uprawnienia łącznie z odpowiedzialnością  za projekt. Zakupiony projekt architektoniczno - budowlany jest chroniony ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 (dz. u. nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994), których właścicielem jest arch. Karol Włoskowski. Zastrzegamy prawa autorskie i zakazujemy wykorzystywania tego projektu do celów handlowych, reklamy handlowej oraz wprowadzania w nim zmian ponad wymienione w projekcie, bez naszej wiedzy i zgody. Projekt bez oryginalnego znaku firmowego (hologram lub pieczęć tuszowa) jest projektem nielegalnym i nie może być zatwierdzony przez organ administracji architektoniczno-budowlanej.

 

2. Zakres dopuszczalnych zmian w gotowym projekcie katalogowym przy których nie jest wymagana pisemna zgoda autora.

 

Architekt adaptujący gotowy projekt katalogowy może bez pisemnej zgody Autora projektu wprowadzić następujące zmiany:

 1. Dostosowanie wielkości wymiarów fundamentów wynikające z lokalnych warunków gruntowych.

 2. Zaprojektowanie podpiwniczenia pod częścią lub całym budynkiem, pod warunkiem, że poziom parteru w stosunku do poziomu terenuprzyjętego w projekcie pozostanie bez zmian.

 3. Zmiany rodzaju stropów, materiałów ściennych i wykończeniowych (tynki, posadzki, pokrycie dachowe, izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej) pod warunkiem utrzymania wymaganych przepisami i normami parametrów określających wytrzymałość i opór cieplny.

 4. Dostosowanie układu pomieszczeń i ścianek działowych do potrzeb inwestora.

 5. Zmiany kąta nachylenia dachu do 10% lub 5° i przekrojów elementów konstrukcji dachowej wynikającej z dostosowania do materiałów pokrycia lub z dostosowania budynku do innych stref śniegowych i wiatrowych niż założone w projekcie.

 6. Zmiany w projektach instalacyjnych pod warunkiem zachowania obowiązujących norm i przepisów prawa budowlanego. zmiany powinny zostać wykonane przez  osobę z odpowiednimi uprawnieniami.

 7. Zmiany sposobu ogrzewania.

 

Pisemnej zgody autora wymagają takie zmiany jak:

 1. Zmiana lokalizacji otworów okiennych i drzwiowych w ścianach zewnętrznych.

 2. Zmiany zmieniające kształt i wielkość bryły obiektu tj. zmiana wielkości lukarn, dobudowywanie balkonów, werand, ogrodów zimowych.

 3. Zbliźniaczenie budynków.

 4. Inne zmiany nie wymienione w zmianach nie wymagających pisemnej zgody autora.

 

 

Wszelkie zmiany adaptacyjne może wykonać osoba posiadająca do tego odpowiednie uprawnienia poprzez naniesienie ich na oryginalny projekt trwałą techniką graficzną w kolorze czerwonym zachowując obowiązujące normy i przepisy prawa budowlanego. w uzasadnionych przypadkach należy sporządzić rysunki zamienne, zaparafować je przez osobą dokonującą adaptacji i dołączyć je do projektu jako aneks.

 

 

3. Zasady adaptacji projektu.

 

Podstawowe obowiązki projektanta dokonującego adaptacji :

 1. Przygotowanie kompletu dokumentacji projektu budowlanego  złożonego z projektu zagospodarowania terenu oraz gotowego projektu katalogowego zgodnie z ustaleniami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy lub obowiązującym na danym terenie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz obowiązującymi normami przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej.

 2. Nanieść wszystkie zmiany zarówno w części opisowej jak i rysunkowej na oryginalny projekt trwałą techniką graficzną w kolorze czerwonym zachowując obowiązujące normy i przepisy prawa budowlanego.

 3. Dostosować wielkość wymiarów fundamentów oraz sposób ich izolacji  do lokalnych warunków gruntowych.

 4. Dostosować  konstrukcję budynku w przypadku gdy warunki lokalne są inne niż strefy klimatyczne założone w projekcie.

 5. Dostosować projekty instalacji wewnętrznych i przyłączy do warunków wydanych przez miejscowych gestorów sieci.

 6. Dołączyć do projektu oświadczenie zgodnie z art.20 ust.4 prawa budowlanego oraz decyzje stwierdzającą przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zaświadczenie wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego.

 7. Przygotować i dołączyć do projektu informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

 8. Dostosować do warunków lokalnych projektowaną charakterystykę energetyczną oraz analizę racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło.

 9. Określenie obszaru oddziaływania obiektu.

 

Projektant adaptujący gotowy projekt katalogowy ponosi odpowiedzialność za zgodność dokonanej adaptacji projektu z obowiązującymi normami i przepisami budowlanymi w dniu złożenia projektu w odpowiednim urzędzie w celu uzyskania pozwolenia na budowę .w związku z powyższym, obowiązek sprawowania nadzoru autorskiego przechodzi na projektanta dokonującego adaptacji.

design by projektymodo 2017

KONTAKT tel.694175246

kontakt@projektymodo.pl

Twój e-mail
Treść wiadomości
wyślij
wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!