gotowe projekty domów modo
gotowe projekty domów modo
Regulamin-projekty katalogowe

Regulamin sklepu internetowego projektymodo.pl

Regulamin obowiązujący od 01.07.2017

 

Regulamin strony internetowej i sklepu internetowego (działającego pod adresem www: projektymodo.pl) Projektymodo sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Zagórna 17/20, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000680082, NIP: 9662112671, Regon: 367345750 (dalej zwaną „PRACOWNIA").

 

I. Definicje

 

Użyte w niniejszym regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie:

 

1. Faktura VAT – dokument potwierdzający wykonanie usługi.

2. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121 z późniejszymi zmianami).

3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca Umowę Sprzedaży z Pracownią niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Kupujący – Konsument, osoba fizyczna zawierająca Umowę Sprzedaży z Pracownią związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży z Pracownią.

5. Projekt – projekt architektoniczno – budowlany w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa budowlanego wg stanu na dzień przygotowania projektu, kompletny, gotowy do przeprowadzenia prac adaptacyjnych przez Kupującego.

6. Regulamin – niniejszy regulamin.

7. System teleinformatyczny – oznacza system teleinformatyczny w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

8. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci teleinformatycznej.

9. Umowa sprzedaży lub Umowa – Umowa sprzedaży Projektu, na podstawie której Kupujący nabywa jeden komplet (4 egzemplarze) Projektu i w ten sposób uzyskuje prawo (licencję) do jednorazowego wykorzystania Projektu w celu uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terytorium Polski. Zobacz zasady wykorzystania i adaptacji projektu do działki.

10. Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Pracownię na rzecz Kupujących w oparciu o niniejszy Regulamin.

11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami).

12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).

 

II. Postanowienia Ogólne

 

1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego projektymodo.pl oraz sprzedaży produktów i usług oferowanych przez PRACOWNIĘ za pośrednictwem Serwisu.

2. Właścicielem strony internetowej w domenie projektymodo.pl (dalej „Serwis”) jest projektymodo sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Zagórna 17/20 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000680082, NIP:9662112671, Regon: 367345750 (dalej zwana „Pracownią").

3. Z biurem Pracowni można skontaktować się telefonicznie bądź mailowo. Dane kontaktowe podane są na stronie internetowej Serwisu pod adresem projektymodo.pl-kontakt

4. Niniejszy Regulamin jest udostępniany użytkownikowi Serwisu nieodpłatnie – bez dodatkowych opłat na stronie projektymodo.pl, jak również – jeśli użytkownik wyraźni takie życzenie – w inny sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się użytkownik.

5. Sposób sprzedaży produktów i usług jest opisany w Regulaminie i przebiega zgodnie z procedurą zawartą w Regulaminie.

6. Użytkownik (lub dalej Kupujący) zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Serwisu.

7. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW.

8. Informacje znajdujące się na stronach Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Kupujący składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu za pomocą mechanizmów dostępnych na stronach Serwisu.

9. Wszystkie produkty dostępne w Serwisie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

10. Pracownia zastrzega sobie prawo do wycofania w każdym momencie poszczególnych Projektów z oferty lub dokonania przeceny wybranych Projektów wraz pozostawieniem ich w ofercie w grupie Projektów archiwalnych bez podawania przyczyny.

 

III. Produkty i usługi dostępne w Serwisie

 

Za pośrednictwem serwisu świadczone są lub zamówione mogą być następujące usługi:

 

1. Sprzedaż katalogowych Projektów architektoniczno-budowlanych (gotowych);

2. Usługa adaptacji i/lub wprowadzenia zmian Projektu architektoniczno-budowlanego (gotowego); Zobacz zasady wykorzystania i adaptacji projektu do działki.

3. Przygotowanie projektów indywidualnych;

4. Sprzedaż kosztorysów do katalogowych Projektów architektoniczno-budowlanych;

5. Sprzedaż gotowych rozwiązań zamiennych do katalogowego Projektu architektoniczno-budowlanego.

 

IV. Sprzedaż produktów i usług

 

1. Katalogowy projekt architektoniczno-budowlany (gotowy) jest to projekt obiektu budowlanego przeznaczony do wielokrotnego zastosowania, spełniający wymagania § 11-13 Rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 2012 r. wydanego przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, który może być zastosowany jako projekt architektoniczno-budowlany przez projektanta obiektu budowlanego, po dostosowaniu do ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy albo decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

2. Sprzedaż projektu architektoniczno-budowlanego (projektu gotowego) to Umowa, na podstawie której Kupujący nabywa jeden komplet (4 egzemplarze) projektu architektoniczno–budowlanego (projektu gotowego) i w ten sposób uzyskuje prawo (licencję) do jednorazowego zastosowania tego Projektu w celu uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. .

3. Dokumentacja zakupionego projektu składa się z:

4 egzemplarzy projektu architektoniczno- budowlanego: Zobacz co zawiera projekt 

4. W celu nabycia Projektu - projektu architektonicznego (gotowego) należy złożyć zamówienie. Zamówienie można złożyć: telefonicznie, mailowo lub przez     formularz zamówienia dostępny na stronie projektymodo.pl

5. Wszystkie gotowe projekty domów i garaży prezentowane na stronie Pracowni projektymodo.pl są dostępne w wersji lustrzanego odbicia bez dodatkowej             opłaty.

6. Po przyjęciu zamówienia Pracownia w ciągu 24h w dniach roboczych skontaktuje się z Kupującym w celu potwierdzenia zamówienia, ewentualnego uzupełnienia danych koniecznych do realizacji transakcji i wystawienia Faktury VAT oraz potwierdzenia/ustalenia adresu i terminu dostawy. Potwierdzenie zamówienia telefonicznego odbywa się zgodnie z procedurą wskazaną w pkt V Regulaminu.

7. Przy zamawianiu za pośrednictwem Serwisu należy zaakceptować Regulamin.

 

V. Zamówienia

1. Telefoniczne

 • W przypadku zamówień telefonicznych Pracownia realizuje zamówienie w sposób opisany poniżej:

 • Kupujący kontaktuje się z Pracownią telefonicznie. Pracownia i Kupujący wspólnie ustalają warunki zamówienia.

 • Pracownia potwierdza ustalone z Kupującym warunki zamówienia, zgodnie z lit a) powyżej, w formie mailowej wraz z przekazaniem Kupującemu treści Regulaminu lub linku do strony, gdzie niniejszy Regulamin jest zamieszczony.

 • Kupujący potwierdza złożenie zamówienia oraz warunki jego realizacji droga mailową na adres kontakt@projektymodo.pl Dodatkowo Kupujący potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i przekazuje Pracowni dane do wystawienia Faktury VAT.

 • Pracownia potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji i zawarcie umowy.

 • Wysyłka projektu następuje w terminie uzgodnionym podczas potwierdzenia zamówienia, zgodnie z zapisem powyżej.

 

2. Mailowo

 • W przypadku zamówień złożonych drogą mailową Pracownia realizuje zamówienie w sposób opisany poniżej:

 • Kupujący składa zamówienie na adres: kontakt@projektymodo.pl

 • Po przyjęciu zamówienia Pracownia w ciągu 24h w dni robocze skontaktuje się z Kupującym mailowo lub telefonicznie (w takim przypadku konieczne jest wysłanie maila potwierdzającego ustalenia) w celu potwierdzenia zamówienia, ewentualnego uzupełnienia danych koniecznych do realizacji transakcji oraz potwierdzenia/ustalenia adresu i terminu dostawy. Do maila Pracownia załączy także treść niniejszego Regulaminu lub link do strony, gdzie niniejszy Regulamin jest zamieszczony, zgodnie z pkt IV ppkt 6

 • Wysyłka projektu następuje w terminie uzgodnionym podczas potwierdzenia zamówienia, zgodnie z zapisem powyżej.

 

3. Formularz zamówienia. Zobacz jak złożyć zamówienie.

 • W przypadku zamówień złożonych przez formularz zamówienia Pracownia realizuje zamówienie w sposób opisany poniżej:

 • Kupujący składa zamówienie na stronie: projektymodo.pl poprzez formularz zamówienia oraz akceptuje Regulamin.

 • Po przyjęciu zamówienia Pracownia w ciągu 24h dni robocze skontaktuje się z Kupującym mailowo lub telefonicznie (w takim przypadku konieczne jest wysłanie maila potwierdzającego ustalenia) w celu potwierdzenia zamówienia, ewentualnego uzupełnienia danych koniecznych do realizacji transakcji oraz potwierdzenia/ustalenia adresu i terminu dostawy. Do maila Pracownia załączy także treść niniejszego Regulaminu lub link do strony, gdzie niniejszy Regulamin jest zamieszczony, zgodnie z pkt IV ppkt 6.

 • Wysyłka projektu następuje w terminie uzgodnionym podczas potwierdzenia zamówienia, zgodnie z zapisem powyżej.

 

Pracownia dostarcza przesyłki za pośrednictwem Poczty Kurierskiej lub Poczty Polskiej.

W przypadku zaistnienia okoliczności szczególnych, które uniemożliwią dotrzymanie uzgodnionych terminów  Pracownia niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym.

Po nadaniu przez Pracownię przesyłki właściwemu przewoźnikowi, termin dostawy jest uzależniony od trybu pracy przewoźników.

 

VI. Rękojmia za wady fizyczne i prawne – Reklamacje

 

Konsument jest uprawniony do składania reklamacji z tytułu rękojmi w sprawach dotyczących Usług i Produktów.

 

1. Pracownia odpowiada wobec Konsumenta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Projektu w zakresie określonym przepisami – Kodeksu cywilnego. Odpowiedzialność Pracowni z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Projektu wobec Kupującego niebędącego Konsumentem zostaje organiczna do ceny uiszczonej za Projekt.

2. Po otrzymaniu Projektu zaleca się sprawdzenie przez Konsumenta stanu dostarczonej przesyłki w obecności przewoźnika, w szczególności czy jest on kompletny oraz czy nie jest uszkodzony. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń Projektu lub też innych nieprawidłowości Projektu zaleca się sporządzenie protokołu szkody. Niesporządzenie protokołu szkody przez Konsumenta nie wyklucza ani nie wstrzymuje rozpoznania ewentualnej reklamacji, jednakże może utrudnić Konsumentowi udowodnienie istnienia uszkodzeń w momencie doręczenia przesyłki.

3. Konsument traci uprawnienia do złożenia reklamacji, jeżeli przed upływem roku od stwierdzenia wady Projektu, nie później jednak niż przed upływem 2 lat od wydania rzeczy Konsumentowi, nie zawiadomi o tym Pracowni.

4. Reklamacje powinny być składane w terminie do 14 dni od daty zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.

5. Reklamacje dotyczące Usług i Produktów określonych w Regulaminie należy zgłaszać w formie pisemnej listem poleconym skierowanym na następujący adres 15-820 Białystok ul. Zagórna 17/20 lub mailowo na adres: kontakt@projektymodo.pl

6. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień wpływu do Pracowni listu zawierającego zgłoszenie reklamacyjne.

7. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać, co najmniej następujące dane:

 • oznaczenie Kupującego,

 • określenie przedmiotu reklamacji (wraz z podaniem nr Faktury VAT wystawionej przez Pracownię dla reklamowanego przez Kupującego towaru),

 • wskazanie powodów złożenia reklamacji.

8. Reklamacje rozpatruje Pracownia.

9. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej wniesienia.

10. O rozpatrzeniu reklamacji Pracownia poinformuje Kupującego w piśmie zawierającym stanowisko Pracowni w sprawie uznania bądź nieuznania reklamacji, uzasadnienie faktyczne oraz prawne, a także pouczenie o trybie odwoławczym.

11. Powyższe zapisy nie uchybiają prawu konsumenta do zgłoszenia wad zakupionego przedmiotu lub usługi na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności zaś Kodeksu cywilnego.

12. Pracownia nie udziela gwarancji na sprzedany Projekt.

 

VII. Zwrot lub wymiana zakupionych towarów lub usług - Prawo konsumenta odstąpienia od umowy

 

1. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży, jako umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni.

2. Termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, o którym mowa powyżej rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

3. Jeśli Konsument chce złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinien niezwłocznie przekazać informację o odstąpieniu na adres:

 • 15-820 Białystok ul. Zagórna 17/20

 • lub mailowo kontakt@projektymodo.pl

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu i wraz z niezbędnymi informacjami dotyczącymi prawa odstąpienia od umowy znajduje się w zakładce formularz odstąpienia od umowy: Szczegółowe informacje dotyczące formuły zwrotu Projektu znajdują się pod linkiem zasady zwrotu i wymiany projektu

4. Konsument jest zobowiązany dokonać zwrotu Projektu niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

5. Projekt zakupiony przez Konsumenta ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Projektu wynikające z korzystania w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Projektu.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy, umowa będzie uważana za niezawartą, a ewentualne wpłaty zostaną zwrócone Konsumentowi w taki sposób, w jaki dokonał zapłaty, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, w szczególności poprzez przelew na rachunek bankowy Konsumenta. Zwrot nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrot może być wstrzymany do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania – w zależności od tego, które nastąpi wcześniej.

7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Projektu.

8. Pracownia informuje, że ustawowe prawo odstąpienia nie przysługuje konsumentowi w przypadkach wskazanych w ustawie o prawach konsumenta, w szczególności zaś w art. 38 tej ustawy.

 

VIII. Sposoby płatności

 

1. Opłaty za usługi lub produkty oferowane przez Pracownię mogą być wnoszone, według uznania Kupującego, gotówką - przy odbiorze osobistym , za pobraniem - zapłata u kuriera (koszty przesyłki pokrywa Kupujący), bądź w formie przedpłaty na rachunek bankowy Pracowni bank ING 44 1050 1953 1000 0090 8018 3347, w takiej sytuacji realizacja zamówienia następuje po potwierdzeniu otrzymania należności przez Bank prowadzący rachunek bankowy Pracowni, przy czym respektujemy przesłane przez Kupującego potwierdzenia dokonania przelewu na następujący adres email: kontakt@projektymodo.pl

2. Wyboru opcji płatności dokonuje Kupujący w momencie składania zamówienia produktu lub usługi.

3. Pracownia jest zobowiązana określić na Fakturze VAT usługę lub produkt, za który wystawiona została Faktura VAT.

4. W przypadku wyboru przez Kupującego płatności przelewem Kupujący obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

5. W przypadku wyboru przez Kupującego płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki albo płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Kupujący obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

 

IX. Zmiana Regulaminu

 

Pracownia zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie.

 

X. Rozbieżności pomiędzy treścią Regulaminu a Umową

 

W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszym Regulaminem, a postanowieniami zawartych przez Pracownię indywidualnych Umów pierwszeństwo mają postanowienia tych umów.

 

XI. Poufność

 

Pracownia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zapewnia przestrzeganie tajemnicy dotyczącej w szczególności poufności informacji przekazywanych w związku z zawarciem Umowy. Powyższe informacje mogą zostać ujawnione wyłącznie w przypadkach określonych w przepisach prawnych.

 

XII. Dane osobowe

 

1. Dane dotyczące użytkowników serwisu projektymodo.pl przetwarzane są przez Pracownię.

2. Pracownia w odniesieniu do danych osobowych użytkowników serwisu projektymodo.pl jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane przez Pracownię w siedzibie Pracowni. z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa,w tym Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej również jako „RODO”(Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1).

3. Zbierane przez Pracownię dane osobowe Kupujących przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji usług bądź sprzedaży produktów dostępnych na stronie projektymodo.pl, w tym Pracownia może przekazywać dane osobowe podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych produktów.

4. Dane osobowe Kupujących nie będą przekazywane ani w inny sposób udostępniane żadnym podmiotom trzecim w celu wykonywania przez te podmioty lub pomioty z nimi powiązane marketingu bezpośredniego produktów lub usług.

5. Pracownia zastrzega, że na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa udostępni posiadane dane osobowe na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

 

XIII. Postanowienia końcowe

 

1. Prawa Konsumenta są określone w ustawie o prawach konsumenta. Pracownia, ani żaden inny podmiot, nie może wyłączyć stosowania tej ustawy w umowach zawieranych z Konsumentami. Intencją Prasowni nie jest jakiekolwiek ograniczanie praw Konsumentów przysługujących im na podstawie powołanej ustawy. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z postanowieniami ustawy o prawach konsumenta, pierwszeństwo mają przepisy ustawy i należy je stosować.

2. Jakiekolwiek spory związane z usługami świadczonymi przez Serwis będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Kupujący będący Konsumentem ma możliwość z skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o takim sposobie rozpatrywania reklamacji znajdują się pod adresem www.uokik.gov.pl w zakładce "Rozstrzyganie sporów konsumenckich".

3. Złożenie zamówienia na Projekt lub usługę znajdującą się w Serwisie oznacza, że Kupujący akceptuje treść Regulaminu i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień. W szczególności w przypadku składania zamówienia w jakiejkolwiek formie, warunkiem jego złożenia jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

4. Serwis i jego poszczególne elementy, w tym Projekty umieszczone w Serwisie, stanowią przedmiot praw autorskich Pracowni i podlegają ochronie na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz umów międzynarodowych. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystanie pomysłów użytych do opracowania Serwisu lub Usług, kopiowanie materiałów zawartych w Serwisie, a także rozpowszechnianie ich w jakiejkolwiek formie. Zobacz notę prawną.

5. Regulamin oraz Umowy podlegają prawu polskiemu.

6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 

Formularz odstąpienia od Umowy:

 

Oznaczenie adresata:

Projektymodo sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Zagórna 17/20 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000680082, NIP:9662112671, Regon: 367345750

Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy/umowy dostawy następujących rzeczy/umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi (niepotrzebne skreślić).

Data zawarcia umowy (Nr faktury)

Dane Konsumenta:

Podpis Konsumenta (gdy formularz jest wysyłany na adres Pracowni w formie papierowej):

Data:

 

Nota prawna:

 

Pracownia, zastrzega, że w przypadku powzięcia przez Pracownię wiadomości, z jakiegokolwiek źródła, że jakikolwiek podmiot – Konsument, Kupujący lub inny podmiot – kopiuje dane zawarte w Serwisie, w tym wykorzystuje dane zawarte w Serwisie bez zgody Pracowni i wykorzystuje je w dowolnym celu, z naruszeniem powszechnie obowiązującego prawa, w tym ustawy z dnia 4.02.1996r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83), niezwłocznie zawiadomi właściwe organy ścigania oraz podejmie wszelkie prawem przewidziane kroki w celu ochrony swoich interesów. Dodatkowo Pracownia wystąpi przeciwko takim podmiotom na drogę postępowania cywilnego w celu dochodzenia od tych podmiotów odszkodowania za bezprawne działania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

 

design by projektymodo 2017

KONTAKT tel.694175246

kontakt@projektymodo.pl

Twój e-mail
Treść wiadomości
wyślij
wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!