gotowe projekty domów modo
gotowe projekty domów modo

 

Jak uzyskać pozwolenie na budowę domu.

Krok 3

Złożenie projektu w urzędzie, uzyskanie pozwolenia na budowę

 

Zgłoszenie

Jeżeli oddziaływanie projektowanego domu zamyka się w całości na terenie własnej inwestycji zamiast składać wniosek o pozwolenie na budowę możesz zgłosić planowaną inwestycję. Zgłoszenie należy złożyć w odpowiednio miejscowo organie administracji architektoniczno-budowlanym, Do wniosku należy dołączyć:

 

 • cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i  innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane,(zgodnie z art.20 prawa budowlanego odpowiedzialność za dokumentację przechodzi na architekta i projektantów branżowych wykonujących adaptację)

 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

 • upoważnienie udzielone osobie działającej w Twoim imieniu, jeśli nie składasz wniosku osobiście,

 

Zgłoszenie należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Organ administracji architektoniczno-budowlanej, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu w tym terminie. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może z urzędu, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 5, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu.

 

Okres oczekiwania na projekt budowlany

 

Pozwolenie na budowę

Jeżeli oddziaływanie projektowanego domu ma wpływ na działki sąsiednie lub planowana inwestycja dotyczy także innych zamierzeń budowlanych  należy złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na budowę w odpowiednio miejscowo organie administracji architektoniczno-budowlanym, Do wniosku należy dołączyć:

 

 • cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i  innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane,(zgodnie z art.20 prawa budowlanego odpowiedzialność za dokumentację przechodzi na architekta i projektantów branżowych wykonujących adaptację)

 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

 • upoważnienie udzielone osobie działającej w Twoim imieniu, jeśli nie składasz wniosku osobiście,

 

Pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie temu, kto:

 • złożył wniosek w tej sprawie w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

 • złożył oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

 

Okres oczekiwania na projekt budowlany

 

Jeżeli w przeciągu 14 dni żadna ze stron postępowania nie wniesie odwołania decyzja staje się prawomocna 

 

Krok 4

Rozpoczęcie prac budowlanych

 

Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, dla których wymagane jest pozwolenie na budowę, zgłoszenie budowy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, dołączając na piśmie oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7; prawo budowlane

 

Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy.

 

Pracami przygotowawczymi są:

 • wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie;

 • wykonanie niwelacji terenu;

 • zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów;

 • wykonanie przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.

 • prace przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie objętym pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem.

Poniżej przeczytasz  co po kolei należy zrobić aby uzyskać  pozwolenie na budowę 

 

Krok 1

Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy lub wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania terenu (MPZT)

 

Pierwszym podstawowym krokiem jest uzyskanie informacji czy działka na której planujemy wybudować dom jest objęta MPZT czy należy wystąpić o warunki zabudowy. Dowiesz się tego w wydziale architektury w urzędzie miasta lub w starostwie powiatowym  w zależności od lokalizacji działki. W chwili obecnej wiele urzędów udostępnia swoje plany na stronach internetowych. Informacje zawarte w wymienionych dokumentach określą podstawowe możliwe do wybudowania parametry twojego domu takie jak: maksymalna powierzchnia zabudowy, maksymalna ilość kondygnacji, minimalny i maksymalny kąt dachu, minimalna powierzchnia biologicznie czynna.

Aby uzyskać wypis i wyrys z MPZT trzeba wypełnić wniosek dostępny na stronie internetowej odpowiednio miejscowo organu administracji architektoniczno-budowlanej, We wniosku należy podać numer działki planowej inwestycji. Do wniosku  trzeba dołączyć:

 • oryginał uiszczenia opłaty skarbowej uzależnionej od ilości stron  

 • w zależności od urzędu mapę z zaznaczonymi granicami terenu.

 

Okres oczekiwania na projekt budowlany

 

okres oczekiwania na wypis i wyrys z MPZT nie powinien przekraczać 14 dni. Jednak istnieją urzędy które na swoich stronach internetowych informują o okresie oczekiwania do 30 dni np. Warszawa. 

Jeżeli nie ma dla danego obszaru uchwalonego MPZT musisz uzyskać decyzję o warunkach zabudowy. Aby to zrobić należy wypełnić wniosek. Do wniosku trzeba załączyć:

 • dwie kopie mapy zasadniczej ( mapa dostępna w wydziale geodezji )

 • jedną kopię z zaznaczonym obszarem planowanej inwestycji ( jeżeli teren inwestycji nie ma istniejącego wjazdu na działkę z drogi publicznej pamiętaj aby obszar objęty wnioskiem powiększyć do osi drogi z której zakłada się wykonanie zjazdu)

 • dokumenty od gestorów sieci(gaz, prąd, woda, kanalizacja) zaświadczające, że istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia inwestycyjnego

 • karta katalogowa wybranego projektu jako szkic planowanej inwestycji z podanymi charakterystycznymi podstawowymi parametrami planowanego budynku

 • dowód opłaty skarbowej tylko w przypadku gdy wniosek dotyczy dodatkowo innej inwestycji niż budynek mieszkalny jednorodzinny

 

Okres oczekiwania na projekt budowlany

 

W razie stwierdzenia braków formalnych wniosku, organ I instancji wezwie wnioskodawcę w trybie art. 64 § 2 k.p.a. do uzupełnienia braków w terminie 7 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Okres oczekiwania do 90 dni .  W tym terminie organ wykonuje:

 • rozpatrzenie poprawności złożonego wniosku

 • ustalenie wszystkich stron postępowania oraz ich zawiadomienie o wszczęciu postępowania

 • zebranie ewentualnych uwag i zastrzeżeń (okres 7 dni od momentu otrzymania ostatniego zwrotnego potwierdzenia odbioru zawiadomienia o wszczęciu postępowania)

 • opracowanie analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w celu ustalenia wymagań dla nowej zabudowy

 • przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy

 • uzgodnienia w zakresie wynikającym z art.53 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 • zawiadomienie wszystkich stron postępowania z art. 10kpa, o zebraniu wszystkich materiałów w sprawie, z informacją o możliwości zapoznania się i złożenia ewentualnych wniosków i zastrzeżeń w okresie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia (zwrotne potwierdzenie odbioru korespondencji)

 • wydanie decyzji, która staje się ostateczna po 14 dniach od daty otrzymania potwierdzenia odbioru wszystkich stron postępowania

 

Jak widać uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy jest bardziej czasochłonne, ale ma swoje zalety. W przeciwieństwie do MPZT decyzja o warunkach zabudowy jest bardziej elastyczna i łatwiej jest uzyskać w niej zapisy, które w pełni pozwolą zrealizować zaplanowaną przez nas inwestycję . Wprowadzenie zmian w niekorzystnych dla nas zapisach  uchwalonego MPZT w praktyce jest bardzo trudne do przeprowadzenia, trwa wiele lat a czasami jest wręcz nie możliwe.

 

Pamiętaj, aby uzyskać wymienione dokumenty nie musisz być właścicielem działki, w wielu wypadkach uzasadnione jest uzyskanie informacji o możliwości realizacji inwestycji przed zakupem działki!

 

Warunki zabudowy muszą być wydane na osobę/osoby które w późniejszym terminie będą starały się o uzyskanie pozwolenia na budowę. Wydana decyzja musi konkretnie dotyczyć inwestycji która będzie realizowana.

 

Krok 2

Wybór i adaptacja projektu do działki 

 

Znając zapisy powyższych dokumentów i będąc pewny, że wybrany projekt pasuje do twojej działki  możesz wybrać i zakupić projekt. 

 

Jeżeli nie jesteś pewny czy wybrany projekt pasuje do twojej działki , Napisz do nas wykonamy bezpłatna analizę.

 

W tym samym czasie zrób kilka poniższych czynności:

 • zamów u geodety mapę do celów projektowych

 • zamów badania gruntu, które wykona uprawniony geotechnik.( nie zawsze jest taka potrzeba , ale jest to wymóg który coraz częsciej jest stawiany przez urząd)

 • złóż wnioski o wydanie warunków przyłączenia do poszczególnych sieci (pomimo, iż w chwili obecnej do uzyskania pozwolenia na budowę nie są wymagane warunki przyłączenia wydane przez poszczególnych gestorów sieci aby nie tracić czasu w późniejszym etapie inwestycji warto to zrobić już teraz, ponieważ okres oczekiwania w niektórych wypadkach może trwać nawet do 90 dni).

 

Wybierz miejscowego architekta, który zaadaptuje wybrany gotowy projekt zgodnie z zasadami adaptacji projektu do działki 

 

 

Adaptacja projektu

Co warto wiedzieć zanim wybierzesz projekt 

design by projektymodo 2017

KONTAKT tel.694175246

kontakt@projektymodo.pl

Twój e-mail
Treść wiadomości
wyślij
wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!